• دلار آمریکا:
  • یورو:
  • پوند:
  • درهم:
  • دلار کانادا:
  • دلار استرالیا:

محاسبه هزینه ای که باید پرداخت کنید

مستر کارت:

خدمات ابن کارت در بیش از ۲۳ میلیون جا در تمام دنیا قابل استفاده است.
مساله حائز اهمیت در خصوص این کارت این است که، کارت های اعتباری را به مستقیما برای مشتری صادر نمی نماید.بلکه صدور مستر کارت از طرف بانک هاییاست که خدمات مستر کارت را در اختیار قرار می دهند.

هر نوع وجهی که ما برای به کارگیری از مستر کارت به بانک های خود می پردازیم، به حساب بانک می رود نه مستر کارت.

در آمدزایی مستر کارت از طریق صدور خدمات به این بانک ها می باشد.

ویزا کارت:

ویزا کارت ازیک پایگاه مشتری بزرگ برخوردار می باشد که در بسیاری از مکان های کل دنیا مورد استفاده است و برای مستر کارت یک رقیب جدی محسوب می شود.

ویزا کارت در همه دنیا مورد قبول است، و مثل مستر کارت، کارمزد پرداخت خدمات که به وسیله بانک ها از مشتریان اخذ می شود، به بانک ارسال می شود و نه به ویزا کارت.

در آمدزایی ویزا کارت از طریق صدور خدمات به بانک هایی است که خدماتش را ارائه می دهد.

تفاوت میان مستر کارت و ویزاکارت چیست؟

در اصل هیچ گونه تفاوت عمده ای میان این دو کارت اعتباری .

درواقع این دو کارت به علت معلومی با یکدیگر در رقابت تنگاتنگی هستند.زمان اتخاذ تصمیم برای اخذ اولین کارت اعتباری، اشخاص به طور کلی میان انتخاب این دو کارت خیلی مردد نیستند.
آنها بانک را بر طبق طرح پاداش و کارمزد خدماتی که اخذ مینمایند، بر می گزینند.

از تفاوت های موجود این است که در بریتانیا خدمات مستر کارت و ویزا کارتبه هم متصل شده اند.در هر جای بریتانیا کهقادر باشید از مستر کارت خود استفاده نمایید، همان موقع نیز قادرید از ویزا کارت خود استفاده کنید.

با اینکه در کل دنیا جاهای گوناگونی وجود دارند که یا مستر کارت و یا ویزا کارت را می پذیرند.در بعضی از مراکز هم هر دو آن ها را قبول می کنند.